Rozhovor s Ježišom – časť 1.

Rozhovor s Ježišom, ba dokonca interview, ako je to dnes možné? To predsa nie je možné!

Redaktori časopisu Christall umožnili tento rozhovor tak, že použili blízky zdroj a kládli otázky pomocou média. Prečítajte si tento jedinečný autentický dokument rozhovoru s Ježišom, čím urobíte krok k vyriešeniu zmätkov a nedorozumení, hoci určite k nespokojnosti konvenčných vedcov a ortodoxných duchovných. 
Ježiš určite patrí k najznámejším osobnostiam takzvaných svetových dejín. Dodnes, 2000 rokov po jeho veľmi pohnutom živote, pretrváva jeho zvláštne pôsobenie a sila, ktorá z neho vychádzala, resp.vychádza. Celé svetové kultúry, samozrejme predovšetkým kresťanské a cirkevné, sa vzťahujú a odvolávajú na Ježiša. A ešte i dnes je osoba Ježiša Krista a jeho rozprávanie a skutky témou intenzívnych hádok. Jednu Veľkú Noc dala redakcia juhonemeckých novín priestor veľkej správe s titulom: Teologický spor o dejinách biblickej Veľkej noci: Bol hrob skutočne prázdny? Evanjelický výskumník si kladie otázku o zmŕtvychvstaní. Takýto spor je typický preto, lebo zreteľne ukazuje symptóm, ktorý je neoddeliteľne spojený s osobou Ježiša – lebo sotva boli dejiny života ale najmä smrti iného človeka tak veľmi nepochopené, chybne vyložené a najmä zneužité.

Šalom alejkum!

CH: Alejkum šalom. Buď pozdravený a srdečne vítaný. Povieš nám Tvoje meno?

Ty predsa vieš, kto som. (poznámka: hovorí Raziel, anjel, ktorého meno znamená „Boh je mojou blaženosťou“, anjel Božského mystéria.)

CH: Zišli sme sa tu, aby sme položili nejaké otázky pre časopis Christall a snáď potom na konci aj pre nás súkromne.

Ja to viem!

CH: Chcel by som prejsť hneď k našim otázkam a najprv položiť jednu z najvýznamnejších: Čo máme skutočne rozumieť pod označením Kristus, ktorému je už ako samozrejmosť od biblických časov pripisované meno Ježiš?

Kristus v preklade znamená: pomazaný. Je to označenie, ktoré môže byť vyložené dvojznačne. Jednak ako pomazaný a zákonný kráľ Izraela, a jednak ako osoba, ktorá vlastní silu Krista. Silu, ktorá pochádza z mužskej a ženskej stránky Boha, spojenej v stvorení živého. Ježišovi – teraz sa opravím, lebo teraz hovorím priamo, teda v Ja osobe – pomazaný, Kristus, sa pripisuje môjmu menu, aby sa zároveň ukázalo že JA som bol zákonný kráľ Izraela a aj osobou, ktorá v sebe mohla spojiť silu Krista, to znamená že som sa vo veľkej miere mohol koncentrovať na samotné úlohy.

CH: K tomu patrí aj otázka: Je Ježiš – dávame do úvodzoviek „Syn Boha“ – to, čo si predtým predstavujeme?

Nikdy som nepovedal, že som Syn Boží. Dá sa čítať v písme, že som o tom vždy hovoril: Syn človeka. Ale hovoril som aj o tom, že Otec a ja sme jedno, z čoho potom vzniklo Syn Boží. Problémom je, že mi z iných kultúr boli priradené veci na to, aby sa dalo súperiť s inými božstvami. Pod označením Syn Boží rozumiem jedine a len jednotu s Otcom, ktorá ale nielen mnou, ale aj každým iným človekom môže byť dosiahnutá a musí byť, aby sme sa dostali k dokonalosti a tak späť k Otcovi.

CH: Máme tu trošku rozsiahlejšiu, ale pre nás obzvlášť dôležitú otázku. V literatúre, predovšetkým v biblickom predávaní a aj v cirkevnej interpretácii sa hovorí, že Ježiš bol ako Spasiteľ v známom opísanom živote na planéte Zem. Mal pre ľudstvo aj nasledovných vekov a generácií určitý a zvláštny význam. V tomto zmysle je aj otázka: ktorú úlohu, ak také niečo Ježiš mal, alebo ak to môžeme nazvať rolu, funkciu alebo dokonca misiu, mal Ježiš naozaj v živote, ktorý ho ako Ježiša Krista od narodenia až po ukrižovanie a nanebovstúpenie urobil svetoznámym?

Mojou úlohou bolo doviesť ľudí k tomu, aby som im mojim životom, skutkami, prácou a slovami ukázal cestu späť k Otcovi. K tejto úlohe patrilo i utrpenie na kríži, aby môj život a moje slová neupadli do zabudnutia. Úloha Spasiteľa v zmysle: nositeľ hriechov ľudstva pre budúcnosť, minulosť a súčasnosť, nikdy nebola úmyslom alebo zmyslom môjho života. Naopak, tvrdiť, že by som ľudstvo spasil od jeho hriechov by znamenalo, že každý, aj v budúcnosti začatý hriech je ponesený už mnou, tj. vykúpený, a predstavuje tak nezodpovedný názor, že tento faktor vykúpenia by znamenal – každý človek si môže robiť a dovoliť čo chce, pretože ja som zaňho už túto vinu hriechu odniesol. Toto úplne odporuje princípu znovunarodenia a sebazodpovednosti.

CH: Teraz by sme chceli spojiť dve otázky, keďže si myslíme, že patria priamo spolu. Prvá časť: do ktorej, nám dnes z histórie známej osoby, sa Ježiš inkarnoval pred a po tomto zvláštnom, v Biblii opísanom živote, resp. znovu sa inkarnuje nanovo? Táto otázka spolusúvisí s tým, že už niekoľko rokov sa tvrdí, že Ježiš sa vtelil do osoby Maitreyam, tohto času teda žije znovu medzi ľuďmi, a síce v Londýne, a pripravuje rozhodujúcu zmenu pomerov na Zemi. Čo udržiava takéto predstavy?

NIKDY predtým som nebol a NIKDY znovu nebudem inkarnovaný. Narodil som sa jedine a len pre túto jednu úlohu. Tvrdenie, že prídem znovu v iných osobnostiach sa zakladá na jednej mojej výpovedi, ktorá mala ale do činenia s Kristovou silou, pretože som bol len jednou časťou troch Kristových osobností, a vzťahuje sa jedine na znovupríchod tretej Kristovej osobnosti, aby dokončila prácu, ktorú som ja ako hlavná osoba a Ján Krstiteľ ako vykonávateľ spolu začali, a ktorá ešte nie je uzavretá. Pojem Maitreya nemá teda nijaký priamy vzťah ku mne. A v tejto súvislosti si pamätám len na tie slová, ktoré som povedal – že príde mnoho falošných proroctiev a povedia: pozri sa, ja som to. A varoval som predtým, pretože ja to nie som. Čo sa týka tretej Kristovej osobnosti, jeho úlohou je dokončiť prácu a to sa presne stane, ako som povedal slovami: Pozri sa, Kristus prichádza ako zlodej v noci. Z Krista – spojenia Ježiša a Krista – sa potom moja osobnosť hodnotí ako osoba, ktorá povedala toto, ale to nie je správne.

CH: Toto objasnenie nás veľmi dobre privedie k problému falošných predstáv o Ježišovi, jeho osobe a živote a v tomto zmysle sa pýtame: ktoré predstavy o Ježišovi sú v dnešnom vydaní Biblie, tj. predovšetkým v Novom zákone, najchybnejšie v zmysle, že falšujú osobu a život Ježiša do najsilnejšej miery? K tomu napr. patrí jedna z najnaliehavejších otázok: Zomrel Ježiš na kríži a bolo to nevyhnutné?

Poprvé, nezomrel som na kríži. Nielenže to nebolo nevyhnutné, ale bolo by to absolútne porušenie toho, čo o mne predpovedali staré proroctvá. Podruhé by som označil ako druhý omyl – druhý najväčší omyl – skutočnosť, že sa vypovedá, že som bol len Synom Božím a nikdy nie človekom, a že mi bola úplne odobratá ľudská stránka. V tejto súvislosti výrok č. 3: to, čo vôbec nie je mojim úmyslom, je výklad mojich slov úplne chybným spôsobom, napr. čo sa týka celibátu. Pretože som nikdy nevyžadoval od svojich mláďat, že by nemali byť oddaní, keďže ja sám som bol ženatý, ale vyžadoval som, že by si službu Bohu mali ceniť vyššie než rodinu. A služba Bohu pozostáva v láske. A kto nemiluje svoju rodinu, kto nedokáže milovať svojho partnera, deti, rodičov, rôznych príbuzných a blížnych, nemôže slúžiť Bohu. To by som označil za tri najhlavnejšie chyby vo vykladaní Nového zákona.

CH: Sami sme sa chceli v tejto súvislosti opýtať na oddávanie sa a teraz by sme šli ešte o čosi ďalej a prosíme o odpoveď: S kým bol Ježiš ženatý a mal deti?

Bol som ženatý so ženou svojho brata, ktorú si vzal na svadbe v Kaáne, a ktorú poznáte pod menom Mária Magdaléna. Vzal som si ju podľa starého zákona – keď umrie brat, slobodný brat si ju má vziať po uplynutí smútku. To som urobil a mali sme dve deti, chlapca a dievča.

CH: Stále znova pod veľkým zjednocujúcim aspektom chybného výkladu a nedorozumenia by sme sa chceli pýtať ďalej:  Čo máme napr. chápať pod zmŕtvychvstaním Ježiša?

Zmŕtvychvstanie bolo aktom vlastnej vôle ísť k spojeniu s Otcom, v ktorom vládne Duch matérii, teda tie pripisované rany nemohli mať nijaký vplyv na život ani smrť.

CH: Ďalej: Vždy a znovu je reč o naplnení apoštolov Duchom Svätým, práve na fašiangy, čo sa presne pod tým rozumie?

Chápeme pod tým, že som svojim deťom poslal svoju silu, ktorá vo mne prebývala, Kristovu silu som podelil medzi nich, aby sa mohli zúčastniť na sile Boha, ktorá prebýva v nich samých. Kristova sila je časťou ľudí, vy ju nazývate Duša, a možnosť prísť do kontaktu s touto silou a nechať sa ňou viesť je od základu k dispozícii, no u mojich detí je toto odovzdávanie mojej sily primerane vynucované.

CH: Doplnenie k tomu: Kde bol Ježiš medzi ukrižovaním a nanebovstúpením?

Zdržiaval som sa v jednom meste v egyptskej púšti s názvom Damask*.
CH: A nakoniec jedna špeciálne dôležitá otázka: Čo vlastne znamená a ako sa chápe označenie Nanebovstúpenie Ježiša, ku ktorému jestvuje kopa čiastočne si odporujúcich výkladov, významov a vysvetlení, teda: Aká konkrétna príhoda je s tým spojená?

V Novom zákone opísané Nanebovstúpenie bolo zážitkom môjho odchodu loďou po mori, ako to moje deti videli z brehu mora – nie Galilejského mora, ale mora – a loď išla smerom k nebu, to znamená proti horizontu – a tak vznikol pojem nanebovstúpenie. Nebol to nijaký nadprirodzený zážitok, nijaké rozpustenie môjho tela a už vôbec nie vstúpenie do toho, čo sa nazýva nebom.

CH: Ak to správne vykladáme, a znie to veľmi jednoznačne, tak potom nejestvuje vlastne nijaké spojenie s výkladom nanebovstúpenia pomocou UFO?

Nie.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.