Obchodné podmienky 
a ochrana osobných údajov

Obsah:

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Forma platby
 5. Spôsob a možnosti platby
 6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
 7. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Záverečné ustanovenia

 

 1. Obecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.pozitivnevysledky.sk a pre slovenskú časť na stránke www.mahpiya.world. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je občianske združenie Reiki Association International – Slovakia (skratka R.A.I. Slovakia), so sídlom Ružinovská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 42182972, DIČ: 2023445479. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

 

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.pozitivnevysledky.sk a v slovenskej časti na stránke www.mahpiya.world prevádzkovanej občianskym združením R.A.I. Slovakia, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 6 týchto Obchodných podmienok.

 

 1. Cena produktov, pokuty, faktúry

Aktuálna plná cena je vždy uvádzaná v zhrnutí prihlášky. Všetky ceny nami poskytovaných služieb nájdete na stránkach www.pozitivnevysledky.sk alebo v slovenskej časti na stránke www.mahpiya.world.

Zmluvná pokuta:

Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky danej objednávky.

Faktúra:

Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára na našich webových stránkach www.pozitivnevysledky.sk alebo v slovenskej časti na stránke www.mahpiya.world bude na email doručená kupujúcemu zálohová faktúra. Po jej uhradení a spárovaní platby bude kupujúcemu doručený riadny daňový doklad.

 

 1. Forma platby
  a) Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára.
  b) Platba na splátky znamená, že zaplatíte sumu za poskytnuté služby podľa splátkové kalendára, ktorý sa dohaduje individuálne. Možnosť platby na splátky priznávame len vo výnimočných prípadoch a to po osobnom dohovore. Prípadný splátkový kalendár je dohodnutý prostredníctvom e-mailovej komunikácie a takto sa stáva neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 1. Spôsob a možnosti platby

Možnosti platieb:  Bankovým prevodom. Vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy najneskôr v prvý deň konania podujatia, ktoré si objednal, do 8:00. Musí tak urobiť zaslaním správy elektronickou formou a to buď zaslaním e-mailu na info@rai-reiki.sk, alebo zaslaním SMS na číslo +421 903 597 618. V takejto správe musí jasne uviesť, že od kúpy odstupuje a musí uviesť variabilný symbol faktúry.

Storno podmienky:

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci, ktorý od zmluvy dobrovoľne odstúpil, povinný zaplatiť storno poplatok a to v závislosti od počtu dní pred plnením zmluvy. Storno poplatok zodpovedá storno poplatku, ktorý určila tretia strana predávajúcemu. Tretia strana je v tomto prípade ubytovacie zariadenie, v ktorom sa objednané podujatie koná. Storno poplatok je účtovaný podľa storno podmienok príslušného ubytovacieho zariadenia.

Storno poplatok pre rok 2023 v ubytovacom zariadení Resort Levočská dolina je:

 • Bezdôvodné nenastúpenie v prvý deň rezervácie: 100%
 • Pri zrušení do 15.07.2023: 0%
 • V prípade závažných dôvodov, prečo účastník nemôže nastúpiť na pobyt, je potrebné informovať nás emailom na info@rai-reiki.sk bezodkladne. 

Informácie o tom, v ktorom ubytovacom zariadení sa podujatie koná uvádzame na našich webových stránkach www.pozitivnevysledky.sk alebo v slovenskej časti na stránke www.mahpiya.world, prostredníctvom, ktorých si kupujúci predmet zmluvy objednal.  

 

Vrátenie uhradenej ceny:

V prípade, že objednávka bola riadne a včas uhradená, bude kupujúcemu zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene skrátenej o storno poplatok. Príslušná čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia správy s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

V prípade vážnych dôvodov má predávajúci nárok odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci bude včas informovaný.

V prípade, že objednávka bola kupujúcim už uhradená, bude kupujúcemu zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou plnej kúpnej cene. Príslušná čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia správy s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Občianske združenie R.A.I. Slovakia sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných údajov, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške). Používame ich k realizácii našej obchodnej spolupráci vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami. Tzn. že ich využívame na celú administratívnu agendu ako aj na marketingové účely, aby sme dokázali riadne plniť naše poslanie, ktoré je definované v našich stanovách. Vaše osobné údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nikdy nie sú poskytované tretím stranám.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na našej webovej stránke: https://www.pozitivnevysledky.sk/rai/zasady-ochrany-osobnych-udajov-gdpr/

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. augusta 2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Aktuálne obchodné podmienky sú riadne zverejnené na našich webových stránkach: www.pozitivnevysledky.sk.

V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu odoslania objednávkového formulára (prihlášky).

Svoje otázky, pripomienky, či sťažnosti nám môžete zaslať prostredníctvom emailu: info@rai-reiki.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 08.02.2023