Ukážka analýzy po prvom stupni Atlantskej kabaly

Táto analýza je urobená pre Branislava, výhercu našej súťaže zo dňa 14.06.2022
Výklad vypracovala: Ľudmila Bolhová, asistent vedúceho RAI pre Slovensko a Čechy

Chceli sme vám názorne ukázať, ako je možné v bežnej praxi použiť možnosti Atlantskej kabaly. Hoci je prvým krokom v sérii seminárov Atlantskej kabaly je súčasne dôležitým základom pre chápanie aj ostatných stupňov a ďalších uhlov pohľadu, s ktorými v kabale pracujeme. Dáva nám do rúk významný nástroj pre lepšie pochopenie osobnosti, jeho správania a prípadne toho, prečo dochádza ku sklamaniu a nepochopeniu. Autentickosť zohráva veľmi dôležitú rolu jednak pre samotného človeka, ale súčasne aj okolie, ktoré to podvedome očakáva.

Ukážka výkladu obsahuje týchto desať častí:

  1. Tvoje charakterové vlastnosti, Tvoje sily, ktoré sú Ti vlastné, ktoré charakterizujú Teba samotného. To, čo od Teba druhí podvedome očakávajú. Dozvieš sa či a prípadne prečo Ťa druhí nepovažujú za autentického.
  2. Čo Ti prináša štát a mesto/obec, kde žiješ.
  3. Čo Ti prináša osoba, ktorú si vyberieš a aký tandem spolu dokážete tvoriť. Čo by si nemal očakávať od tejto osoby resp. čo môžeš od nej očakávať.
  4. Čo Ti prináša Tvoja práca/zamestnanie/projekt/firma (vyber si podľa svojho uváženia – možno si práve teraz na križovatke a pre niečo sa rozhoduješ).
  5. Čo Ti prináša choroba/problém, ktorý Ťa sprevádza.
  6. Čo znamená Tvoje telefónne číslo a čo Ti prináša. Ako pôsobí na druhých a ich podvedomé očakávania.
  7. Čo Ti prináša tento rok 2022.
  8. Čo môžeš očakávať v lete 2022.
  9. Aký bol pre Teba dnešný deň, aké možnosti Ti priniesol.
  10. Čo môžeš očakávať zajtra.

1. Tvoje charakterové vlastnosti, Tvoje sily, ktoré sú Ti vlastné, ktoré charakterizujú Teba samotného. To, čo od Teba druhí podvedome očakávajú. Dozvieš sa či a prípadne prečo Ťa druhí nepovažujú za autentického

Branislav chce pôsobiť na dianie nasledujúc svoje poslanie (svoj vnútorný hlas), aby mohol v hmote a z hmoty vytvárať niečo trvalé pod vedením anjelov. Pričom má schopnosť naštartovať projekty a veci, ktoré dokážu vytrvať. Má na to silu a entuziazmus. Na to, aby to dokázal urobiť potrebuje a chce byť otvorený. Je aktívny a kreatívny. Má rád plány a úlohy. Rád sa vzdeláva a napreduje. Harmónia, cieľavedomosť, spravodlivosť a dokonalosť sú pre neho veľmi dôležité.

Jeho číslo, ktoré vyjadruje jeho základné sily je v atlantskej numerológii je 7. Jemne tiež u neho zasahuje číslo 12. Ide o božské víťazstvo, kedy človek prijal svoje učebné proces a vie nimi prejsť v harmónii, pričom Branislav je ochotný do toho vložiť aj väčšiu mieru obety, lebo chápe jej prínos pre spoločenstvo.

Dokáže prijímať situácie, ktoré mu prichádzajú do života. Nebojuje s nimi, ale prechádza nimi v harmónii, s pokorou a odovzdanosťou. Významný prvok u neho je cieľavedomosť. Jeho ciele dávajú jasný smer a sú vodítkom a sprievodcom pre jeho každodenné rozhodnutia. Dokáže pristupovať k druhým aj s istou dávkou obety, avšak tento prístup vychádza z jeho vlastného rozhodnutia a on samotný nemá pritom pocit, že on sám je obeťou. Naopak, rád sa vkladá do služby pre druhých.

Spoločenstvo a druhí ľudia, či zvieratá a rastliny sú pre neho dôležití. To, čo sa naučil rád odovzdáva ďalej a dokonca to cíti ako prirodzenú a samozrejmú povinnosť.

pre Branislava dôležité a potrebné/nevyhnutné ostávať otvorený a skutočne načúvať, bez predsudkov a posudzovania. Tieto aspekty vyššej lásky sú u neho dôležité obzvlášť preto, že si želá byť tu pre spoločenstvo a pre druhých. Keď je autentický, prináša harmóniu do situácie, do vzťahu, do rodiny, do práce, do spoločenstva.

Svoju úlohu tu v tom všetkom zohráva aj spravodlivosť. Ak chcem byť spravodlivý, musím sa otvoriť. Otváram sa Bohu a spoznávam ho, ale súčasne sa musím otvoriť aj pre druhých, pre druhú stranu. Keď som otvorený a nemám predsudky a nechávam sa pritom naplniť Bohom, potom som neutrálny a dokážem hľadať cestu k spoločnému cieľu. Pre Branislava je dôležité dovoliť si spoznať toho druhého, jeho skutočnú podstatu. Ďalšia vlastnosť u Branislava je láska k pravde a k dokonalosti. Tieto ho smerujú v jeho živote, aby neostal stáť na jednom mieste, ale zažíval rôzne situácie, vďaka čomu bude môcť dosiahnuť dokonalosť. Chcel by zažiť svoju skutočnú podstatu, aby sa už nemusel skrývať za masky a nepravdy, ale aby mohol žiť svojou skutočnou podstatou navonok.

Ak by v tejto oblasti vola nejaká blokáda a prevažoval by tieňový aspekt, mohlo by sa to prejavovať nasledovne:

Môže byť, že to očakáva aj od druhých a ak sa tak nestane, cíti sa sklamaný. Potrebuje zlepšiť schopnosť dávať správne hranice. Niekedy ide príliš do obety, kedy sa on sám už cíti ako obeť a v tom okamihu už nedokáže dať správnu hranicu druhým. Riešením je uvedomiť si, že v takom okamihu je len v učebnej situácii, ktorá mu má pomôcť pochopiť jeho vlastné vnútorné sily. Niekedy to môže byť tak, že tá druhá strana nie je pripravená prijať učebný proces a tak sa môže stať, že Branislav začne vyvíjať tlak, čo sa druhej strane nepáči a vzniká tam protitlak, ktorý už nemá s harmóniou nič spoločné. V Branislavovi môžu vznikať pocity zlyhania, na ktoré druhá strana reaguje tým, že ho zhadzuje a podceňuje.

Obzvlášť sa to môže diať v situáciách napr. v práci, ak pracuje v oblasti, kde nemôže byť autentický a nemôže vyjadriť samého seba. Tam, kde istým spôsobom potláča/nepočúva samého seba. Ak blokuje Boha v sebe. Dôležité je pre neho nechať sa (svojho ducha) naplniť Bohom, lebo on samotný je časťou Boha. Keď to dokáže urobiť, potom prechádza učebnými situáciami v harmónii a prijíma ich. Ak to nedokáže, vzniká napätie a nepokoj. Na to, aby pochopil druhého potrebuje sa na situáciu pozrieť aj zo strany toho druhého. Potrebuje si uvedomiť, že to, čo on sám poznal, druhý poznať ešte nemusí. Na druhej strane, ten druhý už môže poznať to, čo Branislav ešte nerozpoznal.

2. Čo Ti prináša štát a mesto, kde žiješ

Nižšie popisujeme už konkrétnu súvsťažnosť s Branislavom a nie všeobecné pôsobenie na všetkých ľudí.

Slovensko:
Prináša mu možnosť rozpoznať, že často konáme podľa akýchsi závislostí a manipulácie. Stretávajú ho situácie, kde sa ho snažia druhí manipulovať a ovládať. Cieľom je sebaprekonanie a sebaovládanie. Keď to rozpozná, dokáže zostať autentický. Bude vedieť dať správne hranice a nepadať do pozície obete.

Bratislava:
Prináša mu možnosť rásť, rozpoznávať t.j. dochádzať k poznaniu a tým sa stať dokonalým. Podporuje to jeho lásku k pravde, múdrosti, rastu, učeniu.

3. Čo Ti prináša osoba, ktorú si vyberieš a aký tandem spolu dokážete tvoriť. Čo by si nemal očakávať od tejto osoby resp. čo môžeš od nej očakávať

S osobou, ktorú si Branislav vybral pre túto analýzu by mohli spolu tvoriť veľmi dobrý tandem (spoločenstvo), kde Branislav prispieva na hmotnej úrovni a táto osoba na duchovnej úrovni. Ak by spojili svoje uhly pohľadov, zavládol by medzi nimi pokoj, mier, vďačnosť, spokojnosť, ktoré by dokázali prinášať aj spoločenstvu, rodine. Spravodlivosť medzi nimi zohráva dôležitú úlohu.

Ak budú prevažovať tieňové aspekty, bude chýbať múdrosť ku spravodlivosti a nastane nepochopenie a pocit nespravodlivosti.

Ako pre Branislava, tak aj pre túto osobu je dôležitý pojem „duch“. A chápanie jeho skutočnej podstaty. To je vlastne spiritualita – že tu v hmote, žijem tým, kým som, vo všetkých aspektoch, a som si plne vedomý, že Boh je vo mne, som jeho časťou, jeho dieťaťom. Každý z nich sa na to však v realizácii, teda v samotnom spôsobe života, na to pozerá a vyjadruje inak, po svojom.

4. Čo Ti prináša Tvoja práca/zamestnanie/projekt/firma (vyber si podľa svojho uváženia – možno si práve teraz na križovatke a pre niečo sa rozhoduješ)

Z dôvodu anonymity neuvádzame konkrétne názvy firiem.

Nová potenciálna práca:
Zmena. Umožní mu to niečo pustiť a dať zmene voľný priechod.

Aktuálna práca:
Umožňovalo mu to byť aktívny a prinášať nápady, ktoré ale bolo potrebné presadiť. Ak to tak nebolo, prevahu mal tieňový aspekt a vytvárala sa nespokojnosť.

5. Čo Ti prináša choroba/problém, ktorý Ťa sprevádza

Pravá strana (takto tento problém pomenoval Branislav):
Núti ho nájsť pokoj, mier a harmóniu. Núti ho hľadať riešenia. Núti ho to pozerať sa na veci iným pohľadom. Núti ho to otvoriť sa novým a iným veciam. Núti ho to k spravodlivosti. Skrze skutočnú pravdu (poznanie, rozpoznanie) dôjsť k radosti a spokojnosti. Branislav má zrejme tendenciu prikláňať sa na jednu stranu a presadzovať svoju pravdu.

6. Čo znamená Tvoje telefónne číslo a čo Ti prináša. Ako pôsobí na druhých a ich podvedomé očakávania

Opäť samotné číslo neuvádzame, len jeho možný výklad.

Tí, ktorým telefonuje z toho čísla očakávajú dokonalosť, samostatnosť, rozumnosť na vyššej úrovni. Očakávajú zmeny a harmonické. Pre Branislava toto číslo a hovory z neho robené však môžu prinášať aj náročné situácie – zmeny, ktoré by sa mohol brániť a neprijímať učenie za tým skryté. Je to aj akási forma pokušenia, kedy môže byť tendencia posudzovať veci ľudskými očami a podmienečnou láskou, nie z pohľadu vyššej lásky a jej aspektov ako je tolerancia, rešpekt, úcta atď. Celkovo potom môže dochádzať ku konfliktom.

7. Čo Ti prináša tento rok 2022

Tento rok má pre Branislava rovnakú vibráciu ako Slovensko. A teda je táto téme obzvlášť várazná. Prináša mu možnosť rozpoznať, že často konáme podľa akýchsi závislostí a manipulácie. Stretávajú ho situácie, kde sa ho snažia druhí manipulovať a ovládať. Cieľom je sebaprekonanie a sebaovládanie. Keď to rozpozná, dokáže zostať autentický. Bude vedieť dať správne hranice a nepadať do pozície obete. Keď zoberieme do úvahy, že sa to deje pod vplyvom šestky, stretáva ho zrejme veľa takých situácií, ktoré sú pokušením a nútia ho k podmienečnej láske. Možno mu robí problémy otvoriť sa, lebo energia tohto roku ho núti robiť zmeny, ale zmena sa ľuďom nepáči. Tiež je dôležité vedieť rozpoznať, aká zmena je pre neho prínosná.

U Branislava je potrebné pri rozhodovaní brať do úvahy, čo jeho skutočne napĺňa, čo mu umožní byť autentický a nenechať sa zviesť a zmiasť tým, že daná zmena mu uľaví od toho, čo ho trápi. Napr. ak by chcel zmeniť prácu, v ktorej mal pocit, že nie je docenený a príde mu možnosť ísť do inej práce, ktorá avšak nebude vyjadrovať a napĺňať to, čo ho skutočne baví, potom to bude ako „ísť z kaluže do blata“ a takáto ponuka je skôr pokušením.

8. Čo môžeš očakávať v lete 2022

Mohlo by ísť o situáciu/-ie, ktoré prinesú Branislavovi niečo skutočne dobré, v zmysle vyššej spravodlivosti a uvedomovania si vlastnej zodpovednosti. Môže dôverovať tomu, že to, čo sa bude diať, bude pre jeho najvyššie dobro.

9. Aký bol pre Teba dnešný deň, aké možnosti Ti priniesol

Keďže pôvodne sme mali analyzovať už v deň výhry, ale s Branislavom sa nám podarilo spojiť až na druhý deň. V tomto bode analyzujeme oba dva dni.

14.6.2022: Sedmičkový deň. Harmónia a božské víťazstvo. Tento deň mal možnosť vyjadriť samého seba a tento deň ho aj o to žiadal. Ak sa mu to podarilo, bol to dobrý deň. Ak nie, bol to náročný deň. Každopádne mu priniesol možnosť viacej spoznať seba, lebo vyhral výklad v kabale a tak sa stať autentickým a prinášať harmóniu, a svojho ducha do spoločenstva. A to je božské víťazstvo. Keď človek nechal Boha, ducha pôsobiť skrze seba.

15.6.2022: Osmičkový deň. Spravodlivosť a spoločenstvo, jednota. To isté, čo „pravá strana“: Núti ho nájsť pokoj, mier a harmóniu. Núti ho hľadať riešenia. Núti ho to pozerať sa na veci iným pohľadom. Núti ho to otvoriť sa novým a iným veciam. Núti ho to k spravodlivosti. Skrze skutočnú pravdu (poznanie, rozpoznanie) dôjsť k radosti a spokojnosti. Tzn. že dnes má Branislav možnosť sa pozrieť na veci inak (*čo aj sedí, minimálne vďaka výkladu, ktorý dostáva)

10. Čo môžeš očakávať zajtra

16.6.2022: Deviatkový deň. Dokonalosť, pravda. Múdrosť k pravde. Pravdepodobne zažije situáciu, či situácie, vďaka ktorým dôjde k poznaniu. Môže to byť aj náročný deň, každopádne je tu šanca rozpoznať učenie, ktorým možno aj dlhšiu dobu prechádza a tým rozšíriť svoju múdrosť.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely tohto komentára.